Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

MÁME NOVÚ STRÁNKU, KDE NÁJDETE NAJNOVŠIE INFORMÁCIE - https://msvansovej.webnode.sk/ !

 

26.3.2020

Poplatky za deti teraz neplatíte

Týka sa to detských jasiel, materských škôl aj školských klubov.

 

Jediné opatrenie, ktoré dáva v tejto situácii zmysel je, aby ste boli od poplatkov za tieto služby oslobodení - a to až do ich opätovného spustenia,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Vopred zaplatené poplatky sa rodičom vrátia. 

V súvislosti s aktuálnou krízou vyvolanou koronavírusom sa vyskytli obavy, že ak rodičia neuhradia poplatky za naslaedujúci mesiac, vylúčia ich dieta zo škôlky. Samospráva však uistila, že nič také sa neudeje – žiadne dieta nebude vylúčené, ak rodičia neuhradia poplatky na nasledujúci mesiac.

Všetky vzdelávacie ustanovizne sú zatvorené až do odvolania, informácie 24. marca potvrdil minister školstva Branislav Gröhling.

AKTUÁLNE 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

 

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:
 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
 • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...
K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koronavirus umyvanie ruk

Príznaky:

Niektorí ľudia infikovaní vírusom nemajú žiadne príznaky.

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesť svalov,
 • kašeľ,
 • upchatý nos,
 • bolesť v hrdle

Ak ste chorý, alebo ste boli vystavený COVID-19:

 • Najprv zavolajte svojmu lekárovi a poraďte sa s ním,
 • nie je dobré hladať lekársku pomoc na urgentných príjmoch či pohotovostiach, pokiaľ nemáte veľmi vážne príznaky,
 • medzi takéto príznaky patrí veľmi vysoká alebo nízka teplota, dýchavičnosť alebo pocit na odpadnutie,
 • pred príchodom na urgentný príjem zavolajte na dané pracovisko, aby boli pripravení na váš príchod.

Nápady pre spestrenie voľného času detí:

Informačné video o koronavíruse COVID-19 formou rozprávky: https://vimeo.com/397775390

Materiál pre materské školy - pracovné zošity, kreslenie, pohybové hry a iné: https://www.zavretaskola.sk/?s=&ad_category=materska-skola&post_type=classified

Laci Strike- Strike Dance Academy- internetová tanečná škola nielen pre deti: https://www.strike.sk/

Omaľovávanky, vystrihovačky a knižka o opiciach zadarmo: https://www.egres.online/egres-na-stiahnutie-zadarmo/

Martinus - Prečítam ti rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=1DdaxFH2vco&list=PLVPyGLwYUZC31xLfifXhqkzOAygR1d9kp

Rozprávky s Robom Rothom: https://podcasty.sme.sk/

Rozprávky spozavoza: https://www.youtube.com/channel/UC8aTZg5ebm-wo-h3_DvHyDw/featured

Rozcvička: https://drive.google.com/file/d/1LxgRRoOpyWw4FhzTup3xj7rtVmGaAqca/view?usp=sharing

 

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje

 

Adresa a názov zariadenia :  Materská škola Vansovej 6, Nitra

Riaditeľka: Marta Ďuriančíková

Zriaďovateľ zariadenia:  Mesto Nitra

Prevádzkovateľ:  Mesto Nitra

Adresa : MŠ Vansovej č. 6 , 949 01 Nitra

 

Kontakt: telefón:  037/741 2601

Telefón mesto Nitra: 037/6502 111

IČO: mesto Nitra 308 307

 

Umiestnenie zariadenia: Pod Zoborom medzi rodinnými domami, samostatná budova oplotená . Prevažnú časť pozemku tvorí nezastavaná trávnatá plocha, ihrisko, pieskoviská.

Typ objektu: Je to účelový samostatný objekt.

Vykurovanie: Samostatné plynové vykurovanie, kotolňa je súčasťou hospodárskeho pavilónu.

Spôsob odstraňovania tekutého odpadu:  Do verejnej kanalizácie.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu: Kryté nádoby, odvážanie 1x za dva týždne.

Čas prevádzky: Od 6,30 -17,00h

 

 2. Druh výchovného zariadenia

Materská škola s celodennou prevádzkou

 

 

3. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov

 

Stanovená kapacita MŠ podľa školského zákona SR Z.z.č. 245/2008 a vyhlášky Ministerstva školstva SR 306/2008 o materskej škole v ďalšom znení zákonov, je 66 detí

Počet zapísaných detí 69. Počet tried 3.

I. trieda: 21

II. trieda: 24

III.trieda: 23

 

Dispozičné vybavenie priestorov :

Vonkajšie priestory výchovno-vzdelávacieho zariadenia majú vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt vonku. Časť nezastavanej plochy tvorí trávnatá plocha a priestory na telovýchovu a šport vybavenú preliezkami a pieskoviskami.

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie výchovno-vzdelávacieho zariadenia umožňujú samostatnú prevádzku. Hospodársky pavilón a kotolňa sú v jednom pavilóne a triedy, spálne, hygienické miestnosti a šatne v dvoch budovách.

                                              

 V zariadení sú miestnosti pre dlhodobý pobyt detí :

- 3 triedy o výmere  60m/2

- 2 terasy - o výmere  40m/2

- 3 spálne, odpočivárne 2x37m/2, 1x 40m/2

- 2 zariadenia osobnej hygieny, umyvárky pre deti  2x30m/2,

v každej umyvárke je 5 umývadiel

- 2 miestnosti s WC  o výmere po 12,4m/2 v každej miestnosti po 5 WC

- 3 miestnosti WC plus umyvárka pre zamestnancov

- 2 kuchynky na vydávanie pitného režimu

- 2 šatne pre deti 2x36m/2, 1 šatňa pre deti 12 m/2

- jedáleň 19m/2

- izolačná miestnosť 7,50m/2

 

            V prípade nepriaznivého počasia sa aj v nevykurovacom období ráno prikuruje /september, október, apríl/.

            Na odkladanie šatstva má každé dieťa svoju šatňovú skrinku. Zamestnanci majú priestory na prezliekanie.

V MŠ sa denne vykonáva ranný zdravotný filter a vedie sa v triednej dokumentácii.

V MŠ je bezprašné a bezhlučné prostredie, žiadne faktory nenarušujú chod MŠ.

 

 

 

4. Organizácia prevádzky

 

Materská škola je v prevádzke od 6,30 - do 17,00. Rodičia privádzajú deti spravidla do MŠ do 8,00h a prevezmú si ich od 15,00h. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou a s triednou učiteľkou.

Neprítomnosť dieťaťa oznámi rodič riaditeľke alebo triednej učiteľke. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 5 dní  a pri nástupe v septembri po prerušení prevádzky v letných mesiacoch do MŠ rodič odovzdá triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.  

 

Priestory budovy sa uzamykajú po príchode detí.  

 

 

4.1. Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

 

 
 
 
 
 
 
ČAS  ČINNOSTÍ


6,30 – 8,45      Otvorenie materskej školy a schádzanie detí
                           Hry a hrové činnosti podľa voľby detí
                           Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
                           Pohybové a relaxačné cvičenie
8,20 – 9,30      Osobná hygiena, desiata, hry
9,30 - 10,00     Výchovné aktivity - zamerané na rozvoj kognitívnej,
                           komunikatívnej, pohybovej, hudobno-pohybovej,
                           výtvarnej, dramatickej, pracovnej, grafomotorickej,
                           prosociálnej oblasti
 
10,00 – 11,20  Pobyt vonku
11,20 – 14,30  Osobná hygiena
                           Obed
                           Osobná hygiena
                           Odpočinok
14,30 – 15,00  Pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
15,00 – 17,00  Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i
                           nepriamo usmernené
                           V letných mesiacoch pobyt vonku
                           Záujmové krúžky podľa rozpisov
                           Ukončenie prevádzky

 

Fotoalbum

Aj my sme doma

Datum: 25. 3. 2020
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Snoezelen miestnosť

Datum: 1. 3. 2020
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Karneval

Datum: 25. 2. 2020
Fotografií: 76
Zložiek: 0

Edko znova na návšteve

Datum: 11. 2. 2020
Fotografií: 47
Zložiek: 0

Korčuľovanie

Datum: 4. 2. 2020
Fotografií: 46
Zložiek: 0

Včielkovo

Datum: 29. 1. 2020
Fotografií: 48
Zložiek: 0

Divadlo DÚHA: "Myšky"

Datum: 24. 1. 2020
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Hudobné divadlo

Datum: 23. 1. 2020
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Kŕmenie zvierat a vtákov v lese

Datum: 23. 1. 2020
Fotografií: 26
Zložiek: 0

Talentmánia

Datum: 10. 1. 2020
Fotografií: 35
Zložiek: 0

Vianočná besiedka

Datum: 12. 12. 2019
Fotografií: 15
Zložiek: 0

MIKULÁŠ

Datum: 6. 12. 2019
Fotografií: 42
Zložiek: 0

Návšteva knižnice K. Kmeťka

Datum: 27. 11. 2019
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Chobotničky pre bábätká

Datum: 21. 11. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Žonglér Alex- Knick-knack

Datum: 13. 11. 2019
Fotografií: 52
Zložiek: 0

Vystúpenie pre dôchodcov v Penzióne Zobor

Datum: 31. 10. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Naša škôlka

Datum: 10. 4. 2012
Fotografií: 39
Zložiek: 0