Choď na obsah Choď na menu
 


 

Prevádzka materskej školy bude mať v dňoch 17.-21.2.2020 prerušenú prevádzku.

Prevádzka bude obnovená v pondelok 24.2.2020

 

 

 

image001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje

 

Adresa a názov zariadenia :  Materská škola Vansovej 6, Nitra

Riaditeľka: Marta Ďuriančíková

Zriaďovateľ zariadenia:  Mesto Nitra

Prevádzkovateľ:  Mesto Nitra

Adresa : MŠ Vansovej č. 6 , 949 01 Nitra

 

Kontakt: telefón:  037/741 2601

Telefón mesto Nitra: 037/6502 111

IČO: mesto Nitra 308 307

 

Umiestnenie zariadenia: Pod Zoborom medzi rodinnými domami, samostatná budova oplotená . Prevažnú časť pozemku tvorí nezastavaná trávnatá plocha, ihrisko, pieskoviská.

Typ objektu: Je to účelový samostatný objekt.

Vykurovanie: Samostatné plynové vykurovanie, kotolňa je súčasťou hospodárskeho pavilónu.

Spôsob odstraňovania tekutého odpadu:  Do verejnej kanalizácie.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu: Kryté nádoby, odvážanie 1x za dva týždne.

Čas prevádzky: Od 6,30 -17,00h

 

 2. Druh výchovného zariadenia

Materská škola s celodennou prevádzkou

 

 

3. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov

 

Stanovená kapacita MŠ podľa školského zákona SR Z.z.č. 245/2008 a vyhlášky Ministerstva školstva SR 306/2008 o materskej škole v ďalšom znení zákonov, je 66 detí

Počet zapísaných detí 69. Počet tried 3.

I. trieda: 21

II. trieda: 24

III.trieda: 23

 

Dispozičné vybavenie priestorov :

Vonkajšie priestory výchovno-vzdelávacieho zariadenia majú vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt vonku. Časť nezastavanej plochy tvorí trávnatá plocha a priestory na telovýchovu a šport vybavenú preliezkami a pieskoviskami.

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie výchovno-vzdelávacieho zariadenia umožňujú samostatnú prevádzku. Hospodársky pavilón a kotolňa sú v jednom pavilóne a triedy, spálne, hygienické miestnosti a šatne v dvoch budovách.

                                              

 V zariadení sú miestnosti pre dlhodobý pobyt detí :

- 3 triedy o výmere  60m/2

- 2 terasy - o výmere  40m/2

- 3 spálne, odpočivárne 2x37m/2, 1x 40m/2

- 2 zariadenia osobnej hygieny, umyvárky pre deti  2x30m/2,

v každej umyvárke je 5 umývadiel

- 2 miestnosti s WC  o výmere po 12,4m/2 v každej miestnosti po 5 WC

- 3 miestnosti WC plus umyvárka pre zamestnancov

- 2 kuchynky na vydávanie pitného režimu

- 2 šatne pre deti 2x36m/2, 1 šatňa pre deti 12 m/2

- jedáleň 19m/2

- izolačná miestnosť 7,50m/2

 

            V prípade nepriaznivého počasia sa aj v nevykurovacom období ráno prikuruje /september, október, apríl/.

            Na odkladanie šatstva má každé dieťa svoju šatňovú skrinku. Zamestnanci majú priestory na prezliekanie.

V MŠ sa denne vykonáva ranný zdravotný filter a vedie sa v triednej dokumentácii.

V MŠ je bezprašné a bezhlučné prostredie, žiadne faktory nenarušujú chod MŠ.

 

 

 

4. Organizácia prevádzky

 

Materská škola je v prevádzke od 6,30 - do 17,00. Rodičia privádzajú deti spravidla do MŠ do 8,00h a prevezmú si ich od 15,00h. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou a s triednou učiteľkou.

Neprítomnosť dieťaťa oznámi rodič riaditeľke alebo triednej učiteľke. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 5 dní  a pri nástupe v septembri po prerušení prevádzky v letných mesiacoch do MŠ rodič odovzdá triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.  

 

Priestory budovy sa uzamykajú po príchode detí.  

 

 

4.1. Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

 

 
 
 
 
 
 
ČAS  ČINNOSTÍ


6,30 – 8,45      Otvorenie materskej školy a schádzanie detí
                           Hry a hrové činnosti podľa voľby detí
                           Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
                           Pohybové a relaxačné cvičenie
8,20 – 9,30      Osobná hygiena, desiata, hry
9,30 - 10,00     Výchovné aktivity - zamerané na rozvoj kognitívnej,
                           komunikatívnej, pohybovej, hudobno-pohybovej,
                           výtvarnej, dramatickej, pracovnej, grafomotorickej,
                           prosociálnej oblasti
 
10,00 – 11,20  Pobyt vonku
11,20 – 14,30  Osobná hygiena
                           Obed
                           Osobná hygiena
                           Odpočinok
14,30 – 15,00  Pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
15,00 – 17,00  Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i
                           nepriamo usmernené
                           V letných mesiacoch pobyt vonku
                           Záujmové krúžky podľa rozpisov
                           Ukončenie prevádzky

 

Fotoalbum

Edko znova na návšteve

Datum: 11. 2. 2020
Fotografií: 47
Zložiek: 0

Korčuľovanie

Datum: 4. 2. 2020
Fotografií: 46
Zložiek: 0

Včielkovo

Datum: 29. 1. 2020
Fotografií: 48
Zložiek: 0

Divadlo DÚHA: "Myšky"

Datum: 24. 1. 2020
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Hudobné divadlo

Datum: 23. 1. 2020
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Kŕmenie zvierat a vtákov v lese

Datum: 23. 1. 2020
Fotografií: 26
Zložiek: 0

Talentmánia

Datum: 10. 1. 2020
Fotografií: 35
Zložiek: 0

Vianočná besiedka

Datum: 12. 12. 2019
Fotografií: 15
Zložiek: 0

MIKULÁŠ

Datum: 6. 12. 2019
Fotografií: 42
Zložiek: 0

Pečenie medovníkov

Datum: 6. 12. 2019
Fotografií: 29
Zložiek: 0

Návšteva knižnice K. Kmeťka

Datum: 27. 11. 2019
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Chobotničky pre bábätká

Datum: 21. 11. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Žonglér Alex- Knick-knack

Datum: 13. 11. 2019
Fotografií: 52
Zložiek: 0

Vystúpenie pre dôchodcov v Penzióne Zobor

Datum: 31. 10. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Šarkaniáda

Datum: 31. 10. 2019
Fotografií: 24
Zložiek: 0

Párovské Háje 2. trieda

Datum: 3. 10. 2019
Fotografií: 29
Zložiek: 0

Párovské Háje 3. trieda

Datum: 1. 10. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Naša škôlka

Datum: 10. 4. 2012
Fotografií: 39
Zložiek: 0