Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Vyhlásenie volieb do Rady školy

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.  riaditeľka školy vyhlasuje voľby do Rady školy pri Materskej škole Vansovej 6 v Nitre pre nové funkčné obdobie na deň 26.02.2020. Voľby  do rady školy sa uskutočnia v jeden deň pre pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov detí MŠ.

 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov radu školy tvoria

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy,

d) traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 24.02.2020

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 26.02.2020 v čase 11,30 – 13,00 hod. 

Voľba členov rady školy za rodičov detí materskej školy sa uskutoční dňa 26.02.2020 v čase od 15,00 do 17,00 hod. v priestoroch materskej školy.